trusted.worldwide.
trusted.worldwide.

RODO. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KLINGER w Polsce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Farbiarskiej 69, zwana dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy (dostawy towarów, świadczenia usług),
 • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez KLINGER w Polsce Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 • prowadzenia korespondencji technicznej i handlowej,
 • rekrutacji,
 • archiwizacji,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na KLINGER w Polsce Sp. z o.o.

        i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i zapytania.
 1. Podanie danych może być niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych może być niemożliwe zawarcie umowy.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą obligować KLINGER w Polsce Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.
Go to top